Umweltplanung

  • Freiraumplanung
  • Landschaftsplanung
  • Grünordnungsplanung/ -konzepte
  • Eingriffs-/ Ausgleichsplanung (E/A-Plan)
  • Umweltverträglichkeitsstudien/ -untersuchungen (UVS, UVU)
  • Landschaftspflegerische Begleitplanung (LBP)
  • Artenschutzrechtliche Prüfungen nach § 34 BNatSchG
  • Landschaftspflegerische Ausführungsplanung (LAP)
  • Umweltbaubegleitung (UBB)